فرمول رنگ موی کاکاىؤیی وهایلایت مسی ۱۳۹۲

رنگ موی کاکاىؤیی

 

 

 

423424

مدل رنگ موی کاکاىؤیی وهایلایت مسی
ابتدا موهارا با رنگ قهوه شکلاتی متوسط یکدست می کنیم.
موها رو به به صورت تکه ای جدامی کنیم.
هایلایت مسی:بلوند مسی متوسط+۲سانت واریاسیون قرمز+۲سانت واریاسیون طلایی+اکسیدان نمره ۱

منبع : www.niceiran.ir

 

 

رنگ موی کاکاىؤیی