رنگ موی کاراملی مسی

رنگ موی کاراملی

 

رنگ موی کاراملی مسی

رنگ موی مسی بسیار زیبا بوده و تصور کنی داین رنگ فوق العاده را با کارملی مخلوط نمایید جلوه و زیبایی آن دوبرابر خواهد شد و مطمئن باشید بیشتر از همیشه زیبا خواهید شد. سایت آرایشگری در این مقاله ترکیب رنگ تصویر فوق را به شما ارائه می دهد. ترکیب رنگ…

رنگ موی مسی بسیار زیبا بوده و تصور کنی داین رنگ فوق العاده را با کارملی مخلوط نمایید جلوه و زیبایی آن دوبرابر خواهد شد و مطمئن باشید بیشتر از همیشه زیبا خواهید شد. سایت آرایشگریدر این مقاله ترکیب رنگ تصویر فوق را به شما ارائه می دهد.

ترکیب رنگ مورد نیاز :

  • 10 سانت از رنگ موی شماره 8.70
  • 1/4 از رنگ موی شماره 5.23
  • 1/2 از رنگ موی شماره 100.1
  • اکسیدان 3%

توجه داشته باشید برای این رنگ موی فوق العده میزان درجه روشنی موهایتان باید 7 و یا 8 باشد تا نتیجه دلخواه را بدست آورید.

 

 

 

رنگ موی کاراملی